Άλλες Δραστηριότητες

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες προς την επίτευξη των σκοπών του και την προώθηση των ερευνητικών του αντικειμένων και της εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του.