ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μέλη του Εργαστηρίου δύνανται να είναι:

Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (EΠ) του ΤΕΙ ΑΜΘ που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, οι οποίοι συνιστούν τη βασική ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου.

Εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό ή ερευνητές του ΤΕΙ ΑΜΘ ή άλλων ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος καθώς και στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται σε επιστημονικές περιοχές σχετικές με το αντικείμενο του Εργαστηρίου και μπορούν να συνεισφέρουν στους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με το αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, οργανισμοί ή άλλοι φορείς που συνεργάζονται με το Εργαστήριο και συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των στόχων του.

Επιπλέον το Εργαστήριο δύναται να απασχολεί φοιτητές και άλλου είδους προσωπικό, υπό τη μορφή βοηθητικού τεχνικού – διοικητικού προσωπικού. Για την ένταξη μελών στο Εργαστήριο εκδίδεται απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε μετά από πρόσκληση του Διευθυντή και αποδοχή αυτής από τον ενδιαφερόμενο. Τα μέλη εργάζονται για την επίτευξη των σκοπών του Εργαστηρίου όπως αυτοί ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, και έχουν τακτική παρουσία και απασχόληση στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, ανεξαρτήτου συμβάσεως ή άλλης αμειβόμενης σχέσης εργασίας.