ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες προς την επίτευξη των σκοπών του και την προώθηση των ερευνητικών του αντικειμένων και της εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1). Διεξάγει έρευνα για επικαιροποίηση των διδακτικών στόχων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των διδακτικών αναγκών άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ, με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς.

2). Καλύπτει ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος σε αντίστοιχα θεματικά αντικείμενα, καθώς και κοινών δια-ιδρυματικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχει το ΤΕΙ ΑΜΘ στο πλαίσιο συνεργασίας με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

3). Υποστηρίζει την ανάληψη νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

4). Προάγει τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.

5). Προάγει τη συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγονται από τις λοιπές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

6). Μετέχει εξ ολοκλήρου ως οντότητα ή με μέρος του προσωπικού του, ως μέλος νομικών προσώπων, κοινοπραξιών, ενώσεων ή άλλων σχημάτων, παρέχοντας ερευνητικές, συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του Εργαστηρίου.

7). Δημοσιεύει τα αποτελέσματα και την εξέλιξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

8). Διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια και συνέδρια, αναλαμβάνει την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.

9). Συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

10). Παρέχει υπηρεσίες στα αντικείμενα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομικό πλαίσιο.