Αρχική – Home

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων του ΤΕΙ ΑΜΘ έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο ΤΕΙ ΑΜΘ, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) με ερευνητικούς και αναπτυξιακούς φορείς στον τομέα της έρευνας, τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, τη συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών, την υποβοήθηση της ανάπτυξης των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας, την παρακολούθηση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την υποστήριξη διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο θέτει τους ακόλουθους σκοπούς και προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες:

  1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών ερευνητικών έργων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
  2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
  3. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και άλλων τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
  4. Την δημιουργία τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
  5. Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
  6. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
  7. Τη διοργάνωση ή και συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  8. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή εκπαιδευτικούς φορείς
  9. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και θεμάτων όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
  10. Την προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας μέσω του επιστημονικού του δυναμικού, είτε  αυτοδύναμα είτε μέσω συνεργασιών, ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, με επιστημονικούς συλλόγους, κοινωνικούς φορείς, οργανισμούς ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις.

Την παροχή υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ένα τμήμα αρχικής σελίδας

 

Αυτό είναι ένα δείγμα του τομέα της αρχικής σελίδας. Τέτοιοι τομείς μπορεί να είναι οποιαδήποτε σελίδα εκτός της αρχικής, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας που εμφανίζει τα τελευταία σας άρθρα στο blog.

Περί

Ίσως είστε ένας καλλιτέχνης που θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του και τις δουλειές του εδώ ή να είστε ένας επιχειρηματίας που θέλει να περιγράψει την αποστολή του.

Ιστολόγιο

Επικοινωνήστε

Αυτή είναι μια σελίδα με βασικές πληροφορίες επικοινωνίας, όπως μια διεύθυνση και ένα τηλέφωνο. Μπορείτε, επίσης, να δοκιμάσετε κάποιο πρόσθετο για να προσθέσετε μια φόρμα επικοινωνίας.