Το Εργαστήριο θέτει τους ακόλουθους Σκοπούς και προσφέρει τις αντίστοιχες Υπηρεσίες:

 • Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών ερευνητικών έργων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
 • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 • Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και άλλων τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
 • Την δημιουργία τεχνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τη διοργάνωση ή και συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και θεμάτων όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
 • Την προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας μέσω του επιστημονικού του δυναμικού, είτε αυτοδύναμα είτε μέσω συνεργασιών, ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, με επιστημονικούς συλλόγους, κοινωνικούς φορείς, οργανισμούς ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις.
 • Την παροχή υπηρεσιών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ερευνητικά Αντικείμενα

Το αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας και Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων υπηρετεί και καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και εξειδικευμένη εκπαίδευση, παροχή πιστοποιήσεων, γνωματεύσεων και μελετών στα γνωστικά αντικείμενα της Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας και της Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άλλες Δραστηριότητες

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες προς την επίτευξη των σκοπών του και την προώθηση των ερευνητικών του αντικειμένων και της εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του.

Ερευνητική Δραστηριότητα

Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά & Συνέδρια

 • Mardiris, V. and Chatzis, V., A Configurable Design for Morphological Erosion and Dilation Operations in Image Processing using Quantum-dot Cellular Automata, Journal of Engineering Science and Technology Review, Vol. 9, Iss. 2, pp. 25-30, 2016.
 • Xenitidis, V. Mardiris and V. Chatzis, «A Novel Methodology for Sailing Boat Waterline Plane Definition Using 3D Point Cloud», in 4th Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications, 17-18 November 2017, Xanthi, Greece.
 • Chatzis, F. Panagiotopoulos and V. Mardiris, “Face to iris area ratio as a feature for children detection in digital forensics applications”, in Digital Media Industry and Academic Forum, 4-6 July 2016, Santorini, Greece.

Επικοινωνήστε

Αυτή είναι μια σελίδα με βασικές πληροφορίες επικοινωνίας, όπως μια διεύθυνση και ένα τηλέφωνο. Μπορείτε, επίσης, να δοκιμάσετε κάποιο πρόσθετο για να προσθέσετε μια φόρμα επικοινωνίας.